FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı
Ders Kodu ve Adı: İNG101  İNGİLİZCE I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: The course’s objectives will enable students to acquire a completely general English in which natural, real-world grammar and vocabulary help students to succeed in social, professional and academic settings. CEF goals are the focus of communication activities where students learn and practice the language they need to have conversations in English. Clear outcomes in every lesson of every unit will provide students with a sense of achievement as they progress through the course. Mainly, the objectives of this course are to enable them to listen, read, speak and write in English.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (girişgelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kodu ve Adı: FTR129 REHABİLİTASYONDA ETİK PRENSİPLER VE TERMİNOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta fizyoterapist temelli rehabilitasyon programlarının etik çerçevede planlanmasını içerir.
Ders Kodu ve Adı: FTR103 FİZİK I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Fizikte ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, , iş ve enerji, enerjinin korunumu, Newton hareket kanunları, tork ve basit makinalar, statik denge, dairesel hareket.
Ders Kodu ve Adı: FTR111 FİZYOLOJİ I 
Kredi / AKTS: (3-1-4-4)
Ders İçeriği: Bu derste hücre fizyolojisinin temel kavramları ve mekanizmaları anlatılmaktadır. Kısa bir girişin ardından hücre fizyolojisinin önemli teorik kısımları anlatılmakta; vücut sıvı bölmelerindeki su dağılımı, vücut sıvı bölmelerinin içeriği, elektronötralite, vücut sıvıları içinde hücre içi ve dışı sıvıların dağılımı, hücre zarlarında taşınma, iyon kanalları, denge potansiyeli kavramı, dinlenme ve aksiyon potansiyellerinin oluşum mekanizmaları gibi temel konular ayrıntılarıyla işlenmektedir. Merkezi ve periferik sinir ve kas fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, sinir ve kas fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Bundan sonra ise, düz kas ve iskelet kasının yapısı, iskelet kası düz kas ve kalp kasında kasılmanın moleküler mekanizması, periferik sinir sisteminin yapısı gibi temel konular ayrıntılarıyla işlenmektedir. Son olarak kan fizyolojisine ait temel kavramlar, kanın bileşenleri, kan grupları, kan kaybının önlenmesi konuları anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR109 ANATOMİ I
Kredi / AKTS: (3-3-5-6)
Ders İçeriği: Anatomi kavramı tanımlandıktan ve terminolojiye ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, hareket eksen ve düzlemler temel alınarak tanımlanmaktadır. Daha sonra kemik ve kas dokuların temel özellikleri, kemikleşme ve eklemler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Daha sonraki aşamada ise kas-iskelet sisteminin morfolojisine ilişkin bilgiler ayrıntılı düzeyde verilmekte ve hareket her eklem için yeniden tanımlanmakta ve üst ve alt ekstremitenin inervasyonu ve kanlanmasına ilişkin bilgiler aktarılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR121 BİYOKİMYA 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Canlı organizmalarda oluşan kimyasal olayların biyokimyasal kavramlarla incelenmesi. Hücre organellerinin yapısı ve fonksiyonları, hücre zarları ve transport olayları, vücudun temel yapı taşlarının( proteinler, karbonhidratlar, lipitler) kimyasal özellikleri, sindirimi, metabolizması ve emilimi. Elektron taşıma zinciri. Vitaminlerin tanım ve fonksiyonları
Ders Kodu ve Adı: FTR135 KiŞİLER ARASI İLETİŞİM
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sağlık çalışanı-hasta ilişkisi bir uzmanlar ortaklığıdır sağlık çalışanı, konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibi ve başvuran ise herkesten daha çok kendi yaşantısı, istek ve duyguları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi  her ikisinin birbiri için önemi her biri diğerinde olmayan bilgiye sahiptir ve bu nedenle iki yönlü iletişimi geliştirmek
Ders Kodu ve Adı: FTR137 FİZYOTERAPİDE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında fizyoterapi nedir, fizyoterapist kimdir çalışma alanları nelerdir mesleki hak ve sorumlulukları nelerdir genel müfredat programının içeriği nedir diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Öğrenciler tarafından fizyoterapistlerin en sık çalıştığı alanlar ziyaret edilecek birebir hasta fizyoterapist ve diğer sağlık personelleri ile görüşerek elde edilen bilgiler sınıf ortamında tartışılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR139 YARATICI DRAMA 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dramanın temel kavramları, drama çeşitleri, tiyatrodan farkları, drama tarihi, oluşturulması ve uygulama aşamaları, dramanın yaşa göre sınıflanması, drama bileşenleri, dramanın nitelikleri, dramada kullanılan yöntemler ve uygulamaları

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR126 TEMEL HİSTOLOJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, sitoskeleton, hücre bölünmesi, hücre hareketi, hücre ölümü, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, bağ dokusunun histofizyolojisi, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kıkırdak dokusunun histofizyolojisi, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kemik dokusunun histofizyolojisi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenilenmesi, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, sinir dokusunun histofizyolojisi, sinir dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu.
Ders Kodu ve Adı: FTR106 MİKROBİYOLOJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Genel mikrobiyoloji ve bakteriyolojiye giriş, viroloji mikoloji, parazitoloji, immünolojiye giriş ve bağışıklık, üst solunum yolu infeksiyonları konuları anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR112 FİZYOLOJİ II 
Kredi / AKTS: (3-1-4-4)
Ders İçeriği: Dolaşım ve solunum fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, dolaşım ve solunum fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Ardından, hemodinami, kalp hızı ve kan basıncının düzenlenmesi, solunum yolları, soluk almanın mekanizması, gaz çözünürlüğü ve gaz değişimine etki eden faktörler ve teneffüsün nörokimyasal kontrolü gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Sindirim sistemi fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, sindirim sistemi fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Ardından, sindirim sisteminin işlevsel anatomisi, sindirim işlevinin temel prensipleri (motilite, sinirsel kontrol ve kan dolaşımı), sindirim kanalının işlevleri, sindirim süreçlerinin fizyolojisi, besinin sindirim sisteminde taşınması ve karıştırılması, sindirim kanalında sindirim ve emilim, gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Ürogenital sistemi fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından böbreklerin fonksiyonu, idrarın oluşması ve çıkarılması gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Endokrin sistem fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, endokrin  sistem fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Ardından, hormonların sentezi ve regülasyonu, hormon reseptörleri, hormonların genel etkileri ve kontrol mekanizmaları gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR110 ANATOMİ II 
Kredi / AKTS: (3-3-5-6)
Ders İçeriği: Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistem, Endokrin Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları sistemlerlere ilişkin temel morfolojik özellikler tanımlanır. Aynı zamanda karın ön duvarının kas yapısı, pelvis bölgesi ve perineum’un kas ve kemik yapıları ve işlevleri ile ilintili olarak kadın ve erkek pelvisi arasındaki farklılıklar irdelenir. Santral sinir sisteminin morfolojik yapısı makroskopik ve mikroskopik düzeyde ele alınmakta, kanlanması venöz dolaşımı ve meningslerin yapısı değerlenmektedir. Ders kapsamında daha sonra santral sinir sisteminin çeşitli bölümleri arasında yer almakta olan ileti yolları işlevsel temelde tanımlanmakta, söz edilen yollar, çekirdekler, cortex cerebri’de yer alan duyu ve motor bölgeleri ve kranial sinirlere ilişkin lezyonlar incelenmektedir. Bunların yanı sıra özel duyu organlarının morfolojik yapıları, bunlara ilişkin yollar ve lezyonları da değerlendirilmektedir. 
Ders Kodu ve Adı: FTR108 ISI-IŞIK-SU
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, laser’in fizyolojik etkileri, laser’in kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 
Ders Kodu ve Adı: İNG102  İNGİLİZCE II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: The course’s objectives will enable students to acquire a completely general English in which natural, real-world grammar and vocabulary help students to succeed in social, professional and academic settings. CEF goals are the focus of communication activities where students learn and practice the language they need to have conversations in English. Mainly, the objectives of this course are to enable them to listen, read, speak and write in English. The other goal of this course is to teach students grammar in a communicative way with the help of the extra activities. Students will be able to use grammar in their daily life effectively. Students will be able to understand and use grammar, reading, listening, speaking, writing,  up to a pre-intermediate level by the end of the term.
Ders Kodu ve Adı: AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.
Ders Kodu ve Adı: FTR134 İLKYARDIM
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Hasta bakım prensipleri, yaralı kişinin değerlendirilmesi, erişkin ve çocuk için temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, şok, havayolu tıkanması gibi durumlarında ilk yardım, hasta taşıma teknikleri. Hastayla çalışırken olası ilk yardım gerektirecek bir durumda, acil servis yetişene kadar gerekli ilk müdahaleyi yapabilmek.
Ders Kodu ve Adı: FTR132 SAĞLIK HUKUKU 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları,  milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: FTR118 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: FTR118 (AS) PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON (2-0-2-2): Psikososyal rehabilitasyon, sağlık, sakatlık, özür, engellilik kavramları, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon ,stres, post travmatik stres sendromu, görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda psikososyal rehabilitasyon, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, özürlülerle ilgili kurumlar, özürlülerin istihdamı, yerel yönetimlerin rolleri, çevresel düzenlemeler.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR201 NORMAL MOTOR GELİŞİM 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Refleks ve motor gelişim basamakları açısından doğum sonrası normal gelişim süreci incelenecektir. Bu dersi alan bir öğrenciden hareketin ve fonksiyonu etkileyen faktörlerle birlikte normal gelişim aşamaları konusunda gerekli olan bilgiye sahip olması beklenmektedir. Öğrenciye, normal hareket gelişimi, gelişimsel biyomekani, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algını gelişimi, kardiovaskular ve pulmoner sistemlerle psikomotor sistemin gelişimi ile patolojik refleksler, hareket disfonksiyonları ve motor gelişim testleri ve uygulanışı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR203 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Dersin tanıtımı; hasta hikayesi ve değerlendirme, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior  postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik öçlümler (Çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR205 ELEKTROTERAPİ I 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Elektroterapiye giriş ve genel bilgiler, akımların elde edilişi ve etkileri, elektrodiagnoz, galvanik, faradik, sinüzoidal, galvanofaradik ve orta frekanslı akımlar, alçak ve ortak frekanslı akım kombinasyonları, NMES, FES, TENS, magnetoterapi ve elektromekanik uygulamalar ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR209 KİNEZYOLOJİ I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Kinezyolojinin tanımlanması, hareket ve tipleri, mekanik prensipler, kemiğin özellikleri ve normal ve anormal streslere kemiğin fonksiyonel uyumu, kemik hastalıkları, kıkırdak, kas, kollejen dokuların uygun mekanik yapıları ve patokinezyolojisi, eklemlerin sınıflandırılması, sinovial eklemler, eklem birleşmeleri, düzlemlerin ve hareketin ilişkisi, kayma ve yuvarlanma hareketleri, eklem limitasyonları ve kontraktürleri, postür, denge, düzlem ve eksenlerin yönleri, konuları ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR207 ORTOPEDİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin temel amacı, öğrencilere, klinikte sıkça karşılaşılan ortopedik hastalıklar, ortopedik cerrahi teknikler hakkında bilgi verilerek, bu bilgiler ışığında oluşturulacak rehabilitasyon programında dikkat edilecek konuların öğrenilmesi amaçlanır.  Kas ve iskelet sistemini ilgilendiren travmatik, dejeneratif, kalıtsal, edinsel ve idiopatik hastalıklar, bu hastalıkların tedavi yöntemleri, uygun cerrahi yöntemlerin anlatılması ve örnek vakaların sunulması verilir.
Ders Kodu ve Adı: FTR217 DAHİLİYE
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği:  İç Hastalıkları temel konularının ve bu hastalıklara ait bilinmesi gerekli olan ana noktaların özellikle vurgulanarak dahili hastalıklara genel yaklaşım tarzının sunulması. Dahili hastalıkların en sık görülenlerinin temel özellikleri ve tedavi noktasında dikkat edilmesi gereken önemli başlıklar.
Ders Kodu ve Adı: FTR219 BİYOMEKANİK 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Yaygın olarak kullanılan çeşitli terim ve kavramlar, denge konularında kullanılan biomekanik prensipler, hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal/patolojik streslere fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajendoku , kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar, omuz, dirsek, el-elbileği mekaniği ve patomekaniği ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR225 MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ I 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği:  Bu dersi amacı, öğrencilere, yumuşak doku masaj ve konnektif doku manipulasyonları hakkında temel teorik ve pratik bilgiler edindirmektir.  Spesifik yumuşak doku masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri ve pratik uygulamaları
Ders Kodu ve Adı: FTR241 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROLOJİ I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sinir Sistemi ve bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. Periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, beyin zarları, hemisferler ve beyin omurilik sıvısı dolaşımı, Serebral arter, ven ve patolojileri, beynin fonksiyonel sahaları, kranial sinirler ve patolojileri, çıkan ve inen yollar, diensephelon ve patolojileri.
Ders Kodu ve Adı: FTR239 TEMEL HALK SAĞLIĞI (2-0-2-2)
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin içeriğinde, halk sağlığının tanımı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık eğitimi ve iletişimi, sağlığın geliştirilmesi için gerekli yaklaşım modelleri ve fizyoterapi alanına uygulanabilirliği, iş sağlığı, çevre sağlığı, sağlık yönetimi ve fizyoterapistlerin rolü, fizyoterapide en sık karşılaşılan sağlık sorunlarında halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi için gerekli yaklaşımlar, enfeksiyon ve ilk yardım gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR001(ÜGSS) ENGELLİDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPOR I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği:  Bedensel engelli bir bireyin aktiviteleri, sahip olduğu engele bağlı olarak kısıtlanmakta, mimari engeller, egzersiz, fiziksel aktivite ve spor konusundaki bilgi eksikliği fiziksel performansını istediği gibi geliştirmesine izin vermemektedir. Engelli bireylerin toplumun geneline göre aktivite düzeylerinin daha düşük olduğu bilinmekte ve düşük aktivite düzeyine bağlı ek sağlık problemleri görülebilmektedir. Bedensel engellilerin bu problemlerle baş edebilmesinde en etkin yolun, fiziksel aktivite ve spor olduğu ders içeriğinde öğretilmektedir.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR002 (ÜGSS) ENGELLİDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPOR II
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği:  Bedensel engelli bir bireyin aktiviteleri, sahip olduğu engele bağlı olarak kısıtlanmakta, mimari engeller, egzersiz, fiziksel aktivite ve spor konusundaki bilgi eksikliği fiziksel performansını istediği gibi geliştirmesine izin vermemektedir. Engelli bireylerin toplumun geneline göre aktivite düzeylerinin daha düşük olduğu bilinmekte ve düşük aktivite düzeyine bağlı ek sağlık problemleri görülebilmektedir. Bedensel engellilerin bu problemlerle baş edebilmesinde en etkin yolun, fiziksel aktivite ve spor olduğu ders içeriğinde öğretilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR244 TEMEL HAREKET ANALİZİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Hareket analizi ve temel prensipler hareketin nörofizyolojik ve nöroanatomik temelleri fizyoterapi ve rehabilitasyonda hareket analizleri araştırma planlamada hareket analizi.
Ders Kodu ve Adı: FTR242 ELEKTROTERAPİ II 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Alçak ve yüksek frekanslı akımlar, elektroterapideki fizyolojik yanıtlar tartışılacak, uygulama yöntemleri ve elektroterapide yenilikler ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR234 NÖROŞİRURJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonlarını tanımlayabilmek, Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarının genel bilgisi, gerekli görülen hastalıklar konusunda doğru yönlendirme yapacak şekilde bilgi ve beceri.
Ders Kodu ve Adı: FTR236 ENDÜSTRİYEL FİZYOTERAPİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Endüstriyel FTR, mesleki rehabilitasyonun kapsamlı olarak incelenmesini içerir. Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve çevresel mimari engeller ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve saha çalışmalarını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR232 MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ II
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri. 
Ders Kodu ve Adı: FTR214 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Dersin içeriğinde egzersizin, kardiorespiratuar, endokrin sistem, kaslar, toparlanma ve fiziksel uygunluk üzerine fizyolojik etkileri, istirahatte ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, fiziksel uygunluğun tanımlanması, kardiorespiratuar uygunluk, güç, kuvvet ve kassal endurans, esneklik, çeviklik ile ilgili egzersiz programlarının planlanması ve egzersiz reçetesinin oluşturulması, yorumlanması ve uygulanması gibi konular yer almaktadır. 
Ders Kodu ve Adı: FTR216 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROLOJİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Nörolojiye giriş, nörolojik muayene, serebrovasküler hastalıklar, motor sistem hastalıkları, demiyelizan ve inflamatuar hastalıklar, omurilik ve periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, demans, hafıza ve uyku bozuklukları, epilepsi , kafa travması ve spinal travma, santral sinir sistemi enfeksiyonları, sinir sisteminin konjenital ve gelişimsel bozuklukları, beyin tümörleri ve nöromüsküler bileşke hastalıkları ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR210 KİNEZYOLOJİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Normal ve patolojik yürüme, Omurga mekaniği ve patomekaniği, skolyoz, pelvis, kalça, diz, ayak-ayak bileği, omuz-kol kompleksi, dirsek, el- el bileği gibi tüm    alt ve üst ekstremite eklemlerinin mekanik ve patomekaniği, konularını içerir.
Ders Kodu ve Adı: FTR208 ROMATOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, kas iskelet sistemine etkileri, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve uygun rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir
Ders Kodu ve Adı: FTR204 EGZERSİZ VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Öğrenci, çeşitli bozukluklarda kullanılan egzersiz örneklerini ve bunlar içerisinden hasta için en uygun olanlarını seçerek tedavi programını planlamayı öğrenmiş olacaktır. Egzersiz programının planlanması, pasif-aktif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, ilerleyici dirençli egzersizler, germe egzersizleri, postür ve solunum egzersizleri, skolyoz egzersizleri, gevşeme egzersizleri, spinal stabilizasyon, grup egzersizleri, denge – koordinasyon.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR301 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
Kredi / AKTS: (2-1-2-2)
Ders İçeriği: İş ve uğraşı tedavisinde genel performansı tanımlama ve değerlendirme yöntemleri, transfer aktiviteleri prensipleri ve eğitimi,GYA aktivite analizi ve eğitimi, hemiplejik değerlendirme ve iş uğraşı tedavisi,duyu-algı- motor testleri ve eğitimi, kognitif değerlendirme ve rehabilitasyonu,el değerlendirme ve rehabilitasyonu,ev işleri eğitimi ve ev düzenlemesi konularında iş ve uğraşı yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: FTR345 ORTEZ VE REHABİLİTASYON
Kredi / AKTS: (2-1-2-3)
Ders İçeriği: Bu ders; Ortezlerin temel prensipleri ve kullanım amaçları, ortezlerin tanımı ve sınıflandırılması, statik ve dinamik ortezler, ortezlerin kullanılması gereken patomekanik durumlar, ortezlerde kullanılan materyal ve teknolojiler, ortez öncesi ve sonrası  değerlendirme, uygun ortez kullanımna yönelik klinik karar verme, ayak ve ayak bileği ortezleri ve rehabilitasyonu, ayakkabı modifikasyonları, kalça patolojilerinde kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, uzun ve kısa yürüme ortezleri ve rehabilitasyonu, diz ortezleri ve rehabilitasyonu, spor yaralanmalarında kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, spinal ortezler ve rehabilitasyonu, skolyoz ortezleri ve rehabilitasyonu, statik ve dinamik el ve el bileği ortezleri ve rehabilitasyonu, periferik sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları ve Romatoid artritte kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu,  dirsek, omuz, brakiyal pleksus yaralanmaları ve yanıkta kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, kontraktür ortezleri, postoperatif ortezler, pediyatrik ortezler ve rehabilitasyonu, ortez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, ortezin teknik ve biyomekanik kontrolü  konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR305 SPORDA FİZYOTERAPİ
Kredi / AKTS: (2-1-2-3)
Ders İçeriği: Spor fizyoterapisinin tanımlanması, çocuk ve spor, kadın ve spor konularının öneminin kavranması; Antrenman bilgisi, spor psikolojisi, sporda beslenme ve doping konularının kavranması; Kronik hastalıklarda spor ve egzersiz planlaması; Fiziksel uygunluğun tanımı ve değişik gruplarda kullanılan test bataryalarının tanımlanması.
Ders Kodu ve Adı: FTR347 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Dersin temel amacı, PNF tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve etki mekanizmaları konusunda temel bilgiler vererek, PNF egzersizlerinin uygulamasına dayalı pratik çalışmalar yapmaktır. Bu dersi alan öğrencinin klinik koşullarda, farklı nöromusküler sistem bozukluklarında fasilitasyon veya inhibisyon amacıyla PNF tekniklerini uygulama becerisi kazanmış olması beklenir. Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temelinin ve pratik olarak uygulamalarının öğretilmesi
Ders Kodu ve Adı: FTR309 KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON I 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Pulmoner sistem anatomisi-fizyolojisi, Pulmoner yapı ve fonksiyon, Pulmoner ventilasyon ve gaz değişimi, Asit-baz dengesi, Solunum kontrolü, Solunum sistemi biyomekaniği, Akciğer fizyolojisinde temel kavramlar, Pulmoner sistem egzersiz akut yanıtları, Pulmoner sistem ve egzersizin kronik yanıtları, Solunum hastalıklarında vücut kompozisyonu, kas fizyolojisindeki değişiklikler, Obstruktif akciğer hastalıklarında egzersizin fizyolojik yanıtlarının değerlendirilmesi, Restriktif akciğer hastalıklarında egzersizin fizyolojik yanıtlarının değerlendirilmesi, Akciğer kanserinde egzersizin fizyolojik yanıtlarının değerlendirilmesi, solunum hastalıklarında fizyoterapi
Ders Kodu ve Adı: FTR307 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmek.Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları. 
Ders Kodu ve Adı: FTR329 PATOLOJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Genel patoloji; Patolojinin tanımı ve patolojide kullanılan yöntem ve teknikler, Hücresel zedelenme ve adaptasyon mekanizmaları, İltihap ve yara iyileşmesi, İmmunopatoloji, Genetik hastalıkların patolojisi,Neoplazi Sistemik patoloji;Kemik, eklem ve yumuşak doku patolojileri,Periferik sinir ve iskelet kası patolojileri,Santral sinir sistemi hastalıkları.
Ders Kodu ve Adı: FTR343 ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Romatizmal hastalık patofizyolojisi, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, hasta :.lık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları.
Ders Kodu ve Adı: FTR349 TEMEL FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI I
Kredi / AKTS: (0-6-3-3)
Ders İçeriği: Öğrencilerin fizyoterapi derslerinin pratik uygulamalarını hastalar üzerinde görmeleri ve aktif olarak tedaviye katılmaları amaçlanmaktadır. Fizyoterapi’de temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri, elektroterapi uygulamalarını içermektedir
Ders Kodu ve Adı: FTR331 YÜRÜYÜŞ PATOLOJİLERİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Yürüyüş patolojilerini tanımlama, patolojik yürüyüşte görülen değişiklikleri normal yürüyüşten ayırt edebilme ve karşılaştırma becerisini kazandırmak. Yürüyüş patolojilerinin sınıflandırılması.Patolojik mekanizmalar, çocuklarda yürüyüş patolojileri, erişkinlerde yürüyüş patolojileri.
Ders Kodu ve Adı: FTR005 (ÜGSS) SAĞLIKTA PROJE YÖNETİMİ I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık alanındaki yeni gelişmelere ayak uyduracak değerlendirme yöntemlerinin uygulanması, analizler sonucunda bireyin günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki fonksiyonelliginin artırılmasına yönelik projelerin planlanması hedeflenmiştir.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR302 İŞİTME VE KONUŞMA TERAPİSİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: İşitme ve konuşma problemi olan kişilere uygun tedavi yöntemlerini belirleyip hastayı doğru yönlendirmek.  Konuşma terapisi, ses terapisi, işitme kaybının belirlenmesinde kullanılan objektif ve subjektif değerlendirme yöntemleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR306 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Bu ders;  ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji, Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri, kırıkların genel tedavi prensipleri ve çeşitli kırıklardan sonraki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit gibi eklem dejenerasyonuna yol açan durumların konservatif tedavisi, omuz, kalça ve diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, rotator kılıfın tendinit ve yırtıkları, bursit, periartrit, impingement, bankard lezynu, slap yırtıkları  gibi omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu, dizde patellofemoral ağrı sendromu, kondromalazi patella, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu, ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon, omurga bölgesi ortopedik problemlerinde rehabilitasyon, kas ve tendon zorlanmaları ve yırtıkları sonrası rehabilitasyon gibi konuları içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR308 FİZYOTERAPİDE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sağlıkla ilgili temel kavramların ve sağlığı etkileyen durumların tanımlanması, sağlığın korunmasına ve yükseltilmesine yönelik hizmetlerin planlanması ve yönlendirilmesinde sağlık çalışanlarının rollerinin tanımlanması ve koruyucu fizyoterapi hizmetlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık kavramını, sağlığın korunması ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı, fizyoterapi mesleğinin koruyucu sağlık alanındaki hizmetlerini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: FTR310 KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON II 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, kalp ve dolaşım anatomisi-fizyolojisi, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda program planlama.
Ders Kodu ve Adı: FTR314 PEDİYATRİK REHABİLİTASYON (2-1-3-3)
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Pediatrik grupta rastlanan, özür ve engele neden olan hastalıklarda değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içerir. Pediatrik rehabilitasyon kavramını ve kapsamını tanımlar.Pediatrik grupta fonksiyonel yetersizlik, özür ve engele neden olan durumları bilir.Alt motor nöron lezyonu olan çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini kullanır.Alt motor nöron lezyonu olan çocuklarda fizyoterapi rehabilitasyon programını uygular.Serebral Palsili çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini kullanır.Serebral Palsili çocuklarda fizyoterapi rehabilitasyon programı uygular.Tortikolis, doğumsal brakial plexus yaralanmanları, riskli bebekler ve mental motor retardasyon gibi çocukluk çağında sık görülen diğer durumlarda uygun değerlendirmeleri kullanılır ve fizyoterapi rehabilitasyon programını uygular. Üst ve alt motor nöron lezyonu olan çocuklarda klinik problem çözer.
Ders Kodu ve Adı: FTR322 TEMEL FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI II 
Kredi / AKTS: (0-6-3-4)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde, nörolojik rehabilitasyon, kardiopulmoner rehabilitasyon, protez ve biomekanik, ortez ve biomekanik, nöromusküler hastalıklar, pediatrik rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi, mesleki ve ortopedik rehabilitasyon, el cerrahisi, romatizmal hastalıklar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, sporda fizyoterapi, kadın sağlığı alanlarında pratik yapılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR324 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 
Kredi / AKTS: (2-1-3-3)
Ders İçeriği: Dersin temel amacı, hemipleji ve rehabilitasyonunda kullanılan çeşitli yaklaşımlar konusunda bilgiler vererek, Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemlerinin uygulamasına dayalı pratik çalışmalar yapmaktır. Hemiplejinin nedenleri ve hemipleji rehabilitasyonunda kullanılan Brunnstrom, Bobath ve Johnstone Yaklaşımlarını teorik ve pratik temellerinin öğretilmesi.
Ders Kodu ve Adı: FTR326 PROTEZ VE REHABİLİTASYON
Kredi / AKTS: (2-1-2-3)
Ders İçeriği: Bu ders Amputasyon tanımı, tarihçesi, nedenleri, amputasyon cerrahileri, amputasyon sonrası değerlendirme prensipleri,   protez teknolojisinin gelişimi ve tarihi, protezlerde ölçü, soket tipleri, süspansiyon sistemleri, parsiyel ayak amputasyonları ve protez uygulamalar, diz altı amputasyonları ve protez uygulamaları, diz dezartikülasyon ve diz üstü amputasyonları ve protez uygulamaları, kalça dezartikülasyonu, hemipelvektomi ve protez uygulamaları, dirsek üstü ve dirsek altı amputasyonlar ve protez uygulamaları, omuz dezartikülasyonu ve protez uygulamaları,  erken ve geçici protez uygulamaları, konjenital anamoliler ve protez uygulamaları, üst ekstremite mekanik ve myoelektrik protezler, alt ekstremite mekanik ve myoelektrik protezler, alt ekstremite ampute rehabilitasyonu, üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, ileri teknolojik protez uygulamaları, protezde klinik karar verme prensipleri, protezlerin biyomekanik özellikleri ve yürüyüşe etkisi konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR330 ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA ÖZEL EGZERSİZLER 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan egzersiz yöntemlerine genel bakış; Hastaya uygun egzersiz seçimi ve kriterlerinin belirlenmesi; Havuz içi egzersizlerinin genel prensipleri ve uygulama yöntemleri; Kas kuvvetini ve enduransını artıran egzersiz yaklaşımları ve progresyon yöntemleri; Fonksiyonel egzersizler ve core egzersizleri gibi tüm vücudun kullanıldığı egzersiz yaklaşımları; Sağlıklı bireylerde ve bazı ortopedik problemlerin rehabilitasyonda kullanılan ortak egzersiz yöntemleri ve uygulama prensipleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR006 (ÜGSS) SAĞLIKTA PROJE YÖNETİMİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık alanındaki güncel yaklaşımlara özel geliştirilen projelerin günlük yaşama adapte edilebilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik gerekli alt calismalarin planlanması ve uygulanması hedeflenmiştir.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR411 RADYOLOJİ
Kredi / AKTS: ( 2-0-2-2)
Ders İçeriği: Radiodiagnostik görüntüleme teknikleri hakkında bilgi verilmesi, bu bilginin fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki mesleki uygulamalar sırasında kullanılabilmesi amacıyla yorumlanmasının öğretilmesi. Vücut pozisyon terimleri, düzlem, radyoloji, ultrasonograf, bilgisayarlı tomografi ve MRG terimleri, radyoloji, radyolojik yöntemler ve özellikleri, tanısal yöntemler, iskelet sistemi radyolojisi, santral sinir sistemi radyolojisi,solunum ve dolaşım sistemi radyolojisi,ortopedik radyoloji, ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR409 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA METADOLOJİLERİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Farklı klinik tanısı olan olgularda, interaktif grup çalışmasıyla literatür taraması, hastanın ve olguyla ilgili diğer sorunların değerlendirilmesi ve klinik problemin çözümüne uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon geliştirilmesi tartışılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR407 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: FTR’de yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme, yönetim ve planlama, yürütme, karar verme, denetleme, koordinasyon ve organizasyon fonksiyonlarının öğretilmesi,  rehabilitasyon merkezleri, sivil toplum örgütleri, ortopedik özürlü çocukların rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri ve hastanelerdeki yönetim ve organizasyonun tartışılmasını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR423 İLERİ İNGİLİZCE I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: This course aims for the students to understand the basic elements of Physiotherapy and Rehabilitation. to comprehend main ideas of different situations to provoke critical thinking about problems and their solutions to develop students’ main skills (Listening, Speaking and Writing) on their department
Ders Kodu ve Adı: FTR413 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Fizyoterapide klinik problemler ve klinik problem çözme aşamaları, klinik problem çözmede karışıklık yaratan durumlar ve yararlanılacak tanı / tedaviler, nörolojik fizyoterapide, muskuloskeletal fizyoterapide, kardiyak fizyoterapide, pulmoner fizyoterapide, çocuk olgularda, erişkin olgularda, geriatrik olgularda klinik problemler ve çözme stratejileri, klinik problem çözmede klinik sorgulamaların yeri ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR415 KLİNİK ÇALIŞMA I :
Kredi / AKTS: (0-30-10-20)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde fizyoterapi ve rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilip pratik uygulamaların yapılmasıdır. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardiyak ve cerrahi rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon ve fiziksel tıp bölümleriyle ilgili merkezlerde 4’er hafta süreyle eğitim yapılmaktadır

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR412 GERİATRİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Geriatrik rehabilitasyon prensipleri, fizyoterapi ve ergoterapide, değerlendirme ve farklı tedavi yaklaşımları ile , yaşlılarda egzersiz.
Ders Kodu ve Adı: FTR410 FARMAKOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlar, otonom sinir sistemi farmakolojisi, solunum sistemi farmakolojisi, kardiovasküler sistem farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin farmakolojisi, ağrı tedavisi, inflamasyon tedavisi, kemoterapötik ilaçlar konularını kapsamaktadır. Bu dersin amacı, farmakolojik ajanların etki mekanizmaları, organ sistemlerinde etkili ilaçların özellikleri ve yan etkileri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Ders Kodu ve Adı: FTR424 FİZYOTERAPİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği:  Kanıta dayalı uygulamaların tanımı, kanıta dayalı uygulamalara nasıl ulaşılacağı, alandaki kılavuzlar, rehabilitasyonun farklı alanlarında kanıta dayalı uygulamalar, farklı alanlardaki değerlendirme ve tedavi yöntemlerinde kanıta dayalı uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: FTR422 İLERİ İNGİLİZCE II
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: This course aims for the students to understand the basic elements of Physiotherapy and Rehabilitation. to comprehend main ideas of different situations to provoke critical thinking about problems and their solutions to develop students’ main skills (Listening, Speaking and Writing) on their department.
Ders Kodu ve Adı: FTR416 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği:  Kliniksel problemleri çözme ve olgu sunumu becerisi kazandırmak. Fizyoterapi Rehabilitasyon alanında ve klinik çalışma modülleriyle bağlantılı olarak seçilen farklı klinik tanısı olan olguların verilmesini takiben, grup çalışması kapsamında, literatür taraması, olgunun değerlendirilmesi, olguya yönelik problemlerin yetersizlik, özür ve engel kavramları altında listelenmesi, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılılarak belirlenmesi.
Ders Kodu ve Adı: FTR418 KLİNİK ÇALIŞMA II 
Kredi / AKTS: (0-30-10-20)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde fizyoterapi ve rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilip pratik uygulamaların yapılmasıdır. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardiyak ve cerrahi rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon ve fiziksel tıp bölümleriyle ilgili merkezlerde 4’er hafta süreyle eğitim yapılmaktadır.