Ders İçerikleri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İNG101  İNGİLİZCE I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Dil öğretiminin temel unsurlarından okuma, yazma ve dinleme becerileri geliştirilir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü;l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR129 REHABİLİTASYONDA ETİK PRENSİPLER VE TERMİNOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Fizyoterapi kavramının ve fizyoterapistlik mesleğinin öğretilerek, etik ilke ve prensiplerin multidisipliner ekip içerisinde ki rolünün anlaşılmasıdır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı terminolojinin öğretilmesidir.
Ders Kodu ve Adı: FTR103 FİZİK
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Kuvvet ve vektörler, hareket çeşitleri, düzlemsel ve dairesel hareket, iş, güç ve enerji, enerjinin ve momentumun korunumu, Newton’un Hareket Kanunları, denge, elektrik, ışık ve elektromanyetik dalgalar
Ders Kodu ve Adı: FTR111 FİZYOLOJİ I 
Kredi / AKTS: (3-1-4-4)
Ders İçeriği: Bu derste hücre fizyolojisinin temel kavramları ve mekanizmaları anlatılmaktadır. Kısa bir girişin ardından hücre fizyolojisinin önemli teorik kısımları anlatılmaktadır. Kanın yapısı, bileşenleri ve temel görevleri, kanın kimyasal özellikleri, kanın fiziksel özellikleri, kan hücrelerinin fizyolojik özellikleri ve işlevleri anlatılmaktadır. Kas fizyolojisine genel bir girişin ardından, sinir ve kas fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Bundan sonra ise, düz kas ve iskelet kasının yapısı, iskelet kası, düz kas ve kalp kasında kasılmanın moleküler mekanizması, periferik sinir sisteminin yapısı gibi temel konular ayrıntılarıyla işlenmektedir. Kalp kasının fizyolojisi, kalp döngüsü ve pompalama işlevi, kalpte uyarı ve ileti, kalpteki basınç değişiklikleri, hemodinamiğin prensipleri, dolaşımın lokal ve sistemik regülasyonu, kardiyovasküler hastalıklarda fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Solunum mekaniği ve elastik kuvvetler, inspirasyon ve ekspirasyon basınçları, solunum sistemi direnci ve solunum işi, pulmoner dolaşım ve akciğerlerde kan akımı dağılımı, akciğerlerde O2 ve CO2 değişimi ve dokulara taşınması işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR109 ANATOMİ I
Kredi / AKTS: (3-3-5-6)
Ders İçeriği: İnsan anatomisine giriş, anatomi ile ilgili temel bilgiler ve lokomotor sistemin teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi
Ders Kodu ve Adı: FTR121 BİYOKİMYA 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Su, biyolojik tamponlar, amino asitler ve proteinler, enzimler ve koenzimler, karbohidratlar, lipitler ve biyolojik zarlar, sinyal iletimi, hormonlar, biyoenerjetik, metabolizma Sağlık bilimleri için gerekli temel biyokimyasal kavramları yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR135 KiŞİLER ARASI İLETİŞİM
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Kişilerarası İletişim, Kişilerarası İletişimin Özellikleri, İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Kişilerarası İletişimde temel beceriler, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı
Ders Kodu ve Adı: FTR137 FİZYOTERAPİDE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında fizyoterapi nedir, fizyoterapist kimdir çalışma alanları nelerdir mesleki hak ve sorumlulukları nelerdir genel müfredat programının içeriği nedir diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Öğrenciler tarafından fizyoterapistlerin en sık çalıştığı alanlar ziyaret edilecek birebir hasta fizyoterapist ve diğer sağlık personelleri ile görüşerek elde edilen bilgiler sınıf ortamında tartışılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR139 YARATICI DRAMA 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Yaratıcı dramanın temel kavramları, çeşitleri, tarihi, Yaratıcı drama uygulama aşamaları, Yaratıcı dramanın sınıflandırılması Yaratıcı dramada kullanılan yöntemler ve uygulamalar

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR106 MİKROBİYOLOJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Mikroorganizmaların ve parazitlerin yapı ve özelliklerini, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve bağışıklanmanın öneminin kavranması.
Ders Kodu ve Adı: FTR112 FİZYOLOJİ II 
Kredi / AKTS: (3-1-4-4)
Ders İçeriği: Öğrencilere nörofizyolojiye giriş, Sinir sistemi, iletim ve taşıma yolları, Dolaşım ve solunum fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, dolaşım ve solunum fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Ardından, hemodinami, kalp hızı ve kan basıncının düzenlenmesi, solunum yolları, soluk almanın mekanizması, gaz çözünürlüğü ve gaz değişimine etki eden faktörler ve teneffüsün nörokimyasal kontrolü gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Sindirim sistemi fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından, sindirim sistemi fizyolojisinin bazı kuramsal ve temel konularına değinilmektedir. Ardından, sindirim sisteminin işlevsel anatomisi, sindirim işlevinin temel prensipleri (motilite, sinirsel kontrol ve kan dolaşımı), sindirim kanalının işlevleri, sindirim süreçlerinin fizyolojisi, besinin sindirim sisteminde taşınması ve karıştırılması, sindirim kanalında sindirim ve emilim, gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Ürogenital sistemi fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Genel bir girişin ardından böbreklerin fonksiyonu, idrarın oluşması ve çıkarılması gibi temel konular öğrenciye anlatılmaktadır. Endokrin sistem fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR110 ANATOMİ II 
Kredi / AKTS: (3-3-5-6)
Ders İçeriği: Dolaşım, lenfatik, solunum, ürogenital, sindirim, endokrin ve sinir sistemlerinin teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi
Ders Kodu ve Adı: FTR108 ISI-IŞIK-SU
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Yüzeyel ısı ajanlarının uygulama yöntemleri, lokal ve sistemik etkileri, değişik hastalıklarda ve kas iskelet sistemi problemlerinde yüzeyel ısı ajanları ile tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: İNG102  İNGİLİZCE II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: The course’s objectives will enable students to acquire a completely general English in which natural, real-world grammar and vocabulary help students to succeed in social, professional and academic settings. CEF goals are the focus of communication activities where students learn and practice the language they need to have conversations in English. Mainly, the objectives of this course are to enable them to listen, read, speak and write in English. The other goal of this course is to teach students grammar in a communicative way with the help of the extra activities. Students will be able to use grammar in their daily life effectively. Students will be able to understand and use grammar, reading, listening, speaking, writing, up to a pre-intermediate level by the end of the term.
Ders Kodu ve Adı: AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası
Ders Kodu ve Adı: FTR134 İLKYARDIM
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: İlk yardımın temel ilkeleri ve önemi, temel uygulamalar, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım uygulamak kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardı, diğer acil durumlarda ilk yardım, zehirlenmelerde, yanıklarda, solunum problemlerinde ve bölgesel yaralanmalarda ilkyardım
Ders Kodu ve Adı: FTR132 SAĞLIK HUKUKU 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Sağlık ve hukuk kavramları, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, aydınlatılmış onam, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, hasta hak ve sorumlulukları, yetki ve sorumluluklar, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: FTR118 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, Rehabilitasyon süreci boyunca hastanın yaşadığı psikolojik süreç, sosyal yasama geri dönüşte rollerin geri kazandırılması, Çevre ve sosyal yaşama uyum, Psikososyal rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyonun rolü
Ders Kodu ve Adı: FTR140 NORMAL MOTOR GELİŞİM
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Refleks ve motor gelişim basamakları açısından doğum sonrası normal gelişim süreci incelenecektir. Bu dersi alan bir öğrenciden hareketin ve fonksiyonu etkileyen faktörlerle birlikte normal gelişim aşamaları konusunda gerekli olan bilgiye sahip olması beklenmektedir. Öğrenciye, normal hareket gelişimi, gelişimsel biyomekani, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algını gelişimi, kardiovaskular ve pulmoner sistemlerle psikomotor sistemin gelişimi ile patolojik refleksler, hareket disfonksiyonları ve motor gelişim testleri ve uygulanışı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR203 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Kredi / AKTS: (2-2-3-4)
Ders İçeriği: Dersin tanıtımı; hasta hikayesi ve değerlendirme, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior  postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik öçlümler (Çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR205 ELEKTROTERAPİ I 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Akım tipleri, uygulama şekilleri, düz ve alternatif akım özellileri ile endikasyon ve kontraendikasyonları ve elektroterapideki fizyolojik yanıtlar tartışılacak alçak ve orta frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR209 KİNEZYOLOJİ I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Kinezyolojinin tanımlanması, hareket ve tipleri, mekanik prensipler, kemiğin özellikleri ve normal ve anormal streslere kemiğin fonksiyonel uyumu, kemik hastalıkları, kıkırdak, kas, kollejen dokuların uygun mekanik yapıları ve patokinezyolojisi, eklemlerin sınıflandırılması, sinovial eklemler, eklem birleşmeleri, düzlemlerin ve hareketin ilişkisi, kayma ve yuvarlanma hareketleri, eklem limitasyonları ve kontraktürleri, postür, denge, düzlem ve eksenlerin yönleri, konuları ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR207 ORTOPEDİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Kemik yapısı ve patolojileri, kırık tipleri, kırık iyileşmesi, kırık fiksasyon yöntemleri, çıkık ve fiksasyon yöntemleri, üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri, alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri, omurga yaralanmaları, ortopedik problemlere yönelik cerrahi yaklaşımlar, yumuşak doku yaralanmaları ve tedavisi
Ders Kodu ve Adı: FTR217 DAHİLİYE
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dahiliye, tıbbın bir ana bilim dalıdır;İç Hastalıkları olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilgi vermesini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: FTR219 BİYOMEKANİK 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Biyomekanik ile ilgili temel kavramlar ve araştırma alanları, kuvvetler, kaldıraç sistemleri, kinetik ve kinematik, propriosepsiyon kavramları öğretilir ve klinik ile bağlantılı örnekler verilir.
Ders Kodu ve Adı: FTR225 MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ I 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Öğrencilere spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları anlatılır.
Ders Kodu ve Adı: FTR241 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROLOJİ I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Beyin sapı, diensepelon ve telensefelonun, İnen-çıkan yolların, makro anatomisi fonksiyonları ve patolojilerindeki klinik özellikler, otonom sinir sistemi ve patolojilerinin klinik özellikleri, kranial sinirler ve patolojileri, genel nörolojik muayene, demyelinizan ve ekstrapiramidal sistem hastalıkları, limbik sistem ve patolojilerini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: FTR239 TEMEL HALK SAĞLIĞI (2-0-2-2)
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin içeriğinde, halk sağlığının tanımı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık eğitimi ve iletişimi, sağlığın geliştirilmesi için gerekli yaklaşım modelleri ve fizyoterapi alanına uygulanabilirliği, iş sağlığı, çevre sağlığı ve fizyoterapistlerin rolü, fizyoterapide en sık karşılaşılan sağlık sorunlarında halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi için gerekli yaklaşımlar gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR237 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (2-0-2-2)
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Dersin içeriğinde, temel yaşam desteğinin tanımı, yaşam kurtarma zinciri, TYD hareket planı algoritması, hastaya doğru müdahalenin maket üzerinde uygulamalı gösterimi gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR001(ÜGSS) ENGELLİDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPOR I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlıklı ve engelli bireylerin fiziksel aktivitelerini tanımlayarak, egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR007 (ÜGSS) YAŞAM BOYU ÖĞRENME I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Yaşam boyu öğrenme ilkelerinin, yaşamın hangi koşullarında ve aşamalarında kullanılabileceğinin, yaşam boyu öğrenme becerilerinin günlük yaşam alışkanlığı haline gelmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması
Ders Kodu ve Adı: FTR009 (ÜGSS) SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık teknolojileri alanında patent ve faydalı model geliştirebilme ve teknik yazıya dökebilme, SmartBigg başvuruş oluşturma, bu alandaki teknolojik gelişmeler hakkında farkındalık oluşturma

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR002 (ÜGSS) ENGELLİDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPOR II
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlıklı ve engelli bireylerin fiziksel aktivitelerini tanımlayarak, egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır
Ders Kodu ve Adı: FTR244 TEMEL HAREKET ANALİZİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Hareket analizi ve temel prensipler hareketin nörofizyolojik ve nöroanatomik temelleri fizyoterapi ve rehabilitasyonda hareket analizleri araştırma planlamada hareket analizi
Ders Kodu ve Adı: FTR246 ASİSTİF CİHAZLAR VE TEKNOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Yardımcı cihazlara giriş, Yardımcı cihazların vücut bölgelerine göre dağılımı, Üst ekstremite robotları, Üst ekstremite robotik türleri, Üst ekstremite yardımcı cihazları ve düzenlemeleri, Üst ekstremite yardımcı cihazlarını kullanma eğitimi, Üst ekstremite robotiklerinin çevresel ve mimari düzenlemeleri, Alt ekstremite robotları, Alt ekstremite robotik türleri, Alt ekstremite yardımcı cihazları ve düzenlemeleri, Alt ekstremite robotiklerinin çevresel ve mimari düzenlemeleri, Rehabilitasyonda nanoteknoloji uygulamaları, Ortez ve protezlere genel yaklaşımlar, Sanal Gerçeklik; Sporda Kullanılan Yardımcı cihazlar konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR242 ELEKTROTERAPİ II 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Termal mekanizmalar, elektroterapideki fizyolojik yanıtlar tartışılacak ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR234 NÖROŞİRURJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Nörolojik muayene, kafa travmaları, omurga yaralanmaları, santral sinir sistemi neoplazileri, konjenital santral sinir sistemi bozuklukları, omurganın dejeneratif hastalıkları, santral sinir sisteminin vasküler hastalıklar
Ders Kodu ve Adı: FTR236 ENDÜSTRİYEL FİZYOTERAPİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Endüstriyel rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, meslek analizi ve iş kapasitesinin değerlendirilmesi, iş kazaları ve yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, ofis iş yeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve mimari engellerin analizi, rehabilitasyonda çeşitli yardımcı apart önerileri
Ders Kodu ve Adı: FTR232 MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ II
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Öğrencilere eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri anlatılır.
Ders Kodu ve Adı: FTR214 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Dersin içeriğinde egzersizin, kardiorespiratuar, endokrin sistem, kaslar, toparlanma ve fiziksel uygunluk üzerine fizyolojik etkileri, istirahatte ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, fiziksel uygunluğun tanımlanması, kardiorespiratuar uygunluk, güç, kuvvet ve kassal endurans, esneklik, çeviklik ile ilgili egzersiz programlarının planlanması ve egzersiz reçetesinin oluşturulması, yorumlanması ve uygulanması gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR216 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROLOJİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Periferik sinir sisteminine ait anatomi, patolojileri ve klinik seyri, Medulla spinalis fonksiyonları ve hastalıkları, epilepsi, polinöropatiler, inme, serebellar sistem hastalıkları, inme, tuzak nöropatiler ve kas hatalıklarına ait patofizyoloji ve klinik tablo.
Ders Kodu ve Adı: FTR210 KİNEZYOLOJİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Hareket ve mekanik prensipler Kemik, kas, kollajen ve kıkırdak dokunun mekanik özellikleri ve patomekaniği Vücut eklemlerinin özellikleri Denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar Normal ve patolojik yürüyüş
Ders Kodu ve Adı: FTR208 ROMATOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, kas iskelet sistemine etkileri, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve uygun rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir
Ders Kodu ve Adı: FTR204 EGZERSİZ VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
Kredi / AKTS: (2-2-3-4)
Ders İçeriği: Egzersiz planlanması, öğretilmesi, egzersiz tipleri, alt sırt, alt ekstremite, ayak, üst gövde ve boyun bölgesi için egzersizler, ilerleyici dirençli egzersizler, izometrikegzersizler,gevşeme egzersizleri, traksiyon, ve skolyozda egzersiz gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR008 YAŞAM BOYU ÖĞRENME II
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Yaşam boyu öğrenme ilkelerinin, yaşamın hangi koşullarında ve aşamalarında kullanılabileceğinin, yaşam boyu öğrenme becerilerinin günlük yaşam alışkanlığı haline gelmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması
Ders Kodu ve Adı: FTR010 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ II
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık teknolojileri alanında patent ve faydalı model geliştirebilme ve teknik yazıya dökebilme, SmartBigg başvuruş oluşturma, bu alandaki teknolojik gelişmeler hakkında farkındalık oluşturma

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR301 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. rmans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.
Ders Kodu ve Adı: FTR345 ORTEZLER
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Bu ders; Ortezlerin temel prensipleri ve kullanım amaçları, ortezlerin tanımı ve sınıflandırılması, statik ve dinamik ortezler, ortezlerin kullanılması gereken patomekanik durumlar, ortezlerde kullanılan materyal ve teknolojiler, ortez öncesi ve sonrası  değerlendirme, uygun ortez kullanımna yönelik klinik karar verme, ayak ve ayak bileği ortezleri ve rehabilitasyonu, ayakkabı modifikasyonları, kalça patolojilerinde kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, uzun ve kısa yürüme ortezleri ve rehabilitasyonu, diz ortezleri ve rehabilitasyonu, spor yaralanmalarında kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, spinal ortezler ve rehabilitasyonu, skolyoz ortezleri ve rehabilitasyonu, statik ve dinamik el ve el bileği ortezleri ve rehabilitasyonu, periferik sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları ve Romatoid artritte kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu,  dirsek, omuz, brakiyal pleksus yaralanmaları ve yanıkta kullanılan ortezler ve rehabilitasyonu, kontraktür ortezleri, postoperatif ortezler, pediyatrik ortezler ve rehabilitasyonu, ortez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, ortezin teknik ve biyomekanik kontrolü  konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR305 SPORDA FİZYOTERAPİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sportif yaralanmaların oluşum mekanizması Sportif yaralanmaların değerlendirme ve rehabilitasyonu Fiziksel uygunluk parametreleri ve test yöntemleri Performans ve analiz yöntemleri Doping ve yasaklı madde kullanımı, yaralanmalardan korunma ve önleme programlarının kullanımı, Çocuk ve Spor
Ders Kodu ve Adı: FTR347 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Nörofizyolojik mekanizmaların hareket kontrolündeki yeri ve önemi Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temelleri Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin uygulaması
Ders Kodu ve Adı: FTR309 KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Pulmoner rehabilitasyonun tarihçesi, solunum sisteminin anatomisi, pulmoner yapı ve fonksiyon, pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme, solunum sistemi hastalıkları, göğüs fizyoterapisi yöntemleri, pulmoner cerrahi ve fizyoterapi, yoğun bakım ve pediatride fizyoterapi uygulamaları gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR307 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmek.Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: FTR329 PATOLOJİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Genel patoloji;Patolojinin tanımı ve patolojide kullanılan yöntem ve teknikler,Hücresel zedelenme ve adaptasyon mekanizmaları,İltihap ve yara iyileşmesi,İmmunopatoloji,Genetik hastalıkların patolojisi,Neoplazi Sistemik patoloji;Kemik, eklem ve yumuşak doku patolojileri,Periferik sinir ve iskelet kası patolojileri,Santral sinir sistemi hastalıkları
Ders Kodu ve Adı: FTR343 ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Romatizmal hastalık patofizyolojisi, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, hastalık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımlarını içerir.
Ders Kodu ve Adı: FTR349 TEMEL FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI I
Kredi / AKTS: (0-6-3-3)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün onayladığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Ünitelerinden birinde 3 hafta(15 iş günü) tam zamanlı staj yapılmaktadır. Bu üniteler; nörolojik rehabilitasyon , kardiopulmoner rehabilitasyon, protez ve biomekanik, ortez ve biomekanik, nöromusküler hastalıklar, pediatrik rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi, mesleki ve ortopedik rehabilitasyon, el cerrahisi, romatizmal hastalıklar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, sporda fizyoterapi, kadın sağlığı.
Ders Kodu ve Adı: FTR331 YÜRÜYÜŞ PATOLOJİLERİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Yürüyüş patolojilerini tanımlama, patolojik yürüyüşte görülen değişiklikleri normal yürüyüşten ayırt edebilme ve karşılaştırma becerisi edinir. Yürüyüş patolojilerinin sınıflandırılmasını öğrenir. Patolojik mekanizmalar Çocuklarda yürüyüş patolojileri Erişkinlerde yürüyüş patolojileri
Ders Kodu ve Adı: FTR005 (ÜGSS) SAĞLIKTA PROJE YÖNETİMİ I
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık alanındaki yeni gelişmelere ayak uyduracak değerlendirme yöntemlerinin uygulanması, analizler sonucunda bireyin günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki fonksiyonelliginin artırılmasına yönelik projelerin planlanması hedeflenmiştir.
Ders Kodu ve Adı: FTR003 (ÜGSS) NEFES VE SAĞLIKLI YAŞAM
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilere solunum tipleri öğretilmektedir. Göğüs solunumu ve diyafragmatik solunum uygulamaları yapılmaktadır. Nefes teknikleri ve nefes ile stres yönetimi öğretilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR013 (ÜGSS) AKTİF ÜNİVERSİTE
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Öğrencinin fiziksel aktivitenin etkilerinin gözlenmesi. Düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılması. Aktivite günlüğü tutma. Fiziksel değisimlerin ve fiziksel aktivite düzeyinin raporlanıp yorumlanmasını öğrenir.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR302 İŞİTME VE KONUŞMA TERAPİSİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: İşitme sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, konuşma sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, işitme ve konuşma kayıplı çocuğa yaklaşım
Ders Kodu ve Adı: FTR306 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-2-3-4)
Ders İçeriği: Kırıkların genel tedavi prensipleri ve çeşitli kırıklardan sonraki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları Eklem patolojileri ve dejenerasyonuna yol açan durumların konservatif tedavisi ve endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyonu Tendon patolojileri ve yırtıkları, bursit ve periartrit gibi eklemlere ait patolojilerin konservatif ve post-op ligament ve bağ rehabilitasyonu Spinal bölge yaralanmaları ve rehabilitasyonu
Ders Kodu ve Adı: FTR308 FİZYOTERAPİDE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Fizyoterapi mesleğinin koruyucu sağlık alanındaki hizmetlerini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: FTR310 KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON II 
Kredi / AKTS: (2-0-3-3)
Ders İçeriği: Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, program içindeki uygulamalar, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda program planlama
Ders Kodu ve Adı: FTR314 PEDİYATRİK REHABİLİTASYON (2-1-3-3)
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: Pediatrik rehabilitasyona ihtiyacı olan hastanın değerlendirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tedavi sürecini yönetebilme
Ders Kodu ve Adı: FTR322 TEMEL FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI II 
Kredi / AKTS: (0-6-3-4)
Ders İçeriği: Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında farklı tanıların belirlenip, süpervizör eşliğinde hastanın değerlendirilmesi, hastaya yönelik problemlerin veya yetersizliklerin ortaya konması, temel fizyoterapi becerilerini kullanarak fizyoterapi-rehabilitasyon programına ilişkin çözüm önerilerinin ve uygulamalarının tartışılılarak belirlenmesi
Ders Kodu ve Adı: FTR324 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 
Kredi / AKTS: (2-2-3-3)
Ders İçeriği: İnme sonrası gözlemlenen klinik özellikler, nörofizyolojik yaklaşımların kavramsal boyutu, nörofizyolojik yaklaşımlarda ölçme, değerlendirme ve tedavi uygulamaları, klinik karar verme sürecinin uygulanması, vaka çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: FTR326 PROTEZLER
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu
Ders Kodu ve Adı: FTR330 ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA ÖZEL EGZERSİZLER 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan egzersiz yöntemlerine genel bakış; Hastaya uygun egzersiz seçimi ve kriterlerinin belirlenmesi; Havuz içi egzersizlerinin genel prensipleri ve uygulama yöntemleri; Kas kuvvetini ve enduransını artıran egzersiz yaklaşımları, progresyon yöntemleri; Fonksiyonel egzersizler ve core egzersizleri gibi tüm vücudun kullanıldığı egzersiz yaklaşımları; Sağlıklı bireylerde ve bazı ortopedik problemlerin rehabilitasyonda kullanılan ortak egzersiz yöntemleri ve uygulama prensipleri.
Ders Kodu ve Adı: FTR006 (ÜGSS) SAĞLIKTA PROJE YÖNETİMİ II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Sağlık teknolojileri alanında patent ve faydalı model geliştirebilme ve teknik yazıya dökebilme, SmartBigg başvuruş oluşturma, bu alandaki teknolojik gelişmeler hakkında farkındalık oluşturma
Ders Kodu ve Adı: FTR003 (ÜGSS) NEFES VE SAĞLIKLI YAŞAM II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilere solunum tipleri öğretilmektedir. Göğüs solunumu ve diyafragmatik solunum uygulamaları yapılmaktadır. Nefes teknikleri ve nefes ile stres yönetimi öğretilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: FTR016 (ÜGSS) AKTİF ÜNİVERSİTE II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-3)
Ders İçeriği: Öğrencinin fiziksel aktivitenin etkilerinin gözlenmesi. Düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılması. Aktivite günlüğü tutma. Fiziksel değişimlerin ve fiziksel aktivite düzeyinin raporlanıp yorumlanmasını öğrenir.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR411 RADYOLOJİ
Kredi / AKTS: ( 2-0-2-2)
Ders İçeriği: Radyolojide temel kavramlar; radyografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemede temel konular, ekstremiteler omurga ve toraks radyolojisinde genel bilgiler.
Ders Kodu ve Adı: FTR409 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA METADOLOJİLERİ 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Ders kapsamında kanıta dayalı tıp uygulamaları hakkında bilgi verilecek, araştırma veri tabanları ve kullanımları açıklanarak çalışma örnekleri incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: FTR407 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi Transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları El, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi Farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri
Ders Kodu ve Adı: FTR413 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME I 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner, obstetrik ve pediatrik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarında rehabilitasyon, sporcu sağlığı, halk sağlığı ve mesleki rehabilitasyon alanlarında farklı hastalıklara yönelik fizyoterapi değerlendirme ve tedavilerini öğretim üyesinin danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanması ve tartışılmasını kapsar.
Ders Kodu ve Adı: FTR415 KLİNİK ÇALIŞMA I
Kredi / AKTS: (0-20-10-20)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde fizyoterapi ve rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilip pratik uygulamaların yapılmasıdır. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardiyak ve cerrahi rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon ve fiziksel tıp bölümleriyle ilgili merkezlerde 4’er hafta süreyle eğitim yapılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR425 TELEREHABİLİTASYON
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Telerehabilitasyon uygulamalarını ortopedi, pediyatri, nöroloji, kardiyopulmoner, romatoloji gibi birçok alanda uygulanabilirliği sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: FTR427 KRONİK HASTALIK YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Kas iskelet sistemi hastalıkları, konjenital anomaliler, solunum yolları ve kalp damar hastalıkları, ağız ve diş sağlığı bozuklukları, diyabet, inkontinans, kanser, hipertansiyon, inme ve obezite gibi kronik hastalıkların tanımlanması, değerlendirme-tedavi ve bu kronik hastalıkların günlük yaşam içerisinde yönetiminin sağlanması.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: FTR412 GERİATRİK REHABİLİTASYON 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Geriatrik rehabilitasyon prensiplerini, geriatrik bireylerde fizyoterapi ve rehabilitasyona özel değerlendirme ve tedavi yaklaşımları ve uygun egzersiz planlama bilgisini kazınır.
Ders Kodu ve Adı: FTR410 FARMAKOLOJİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlar, otonom sinir sistemi farmakolojisi, solunum sistemi farmakolojisi, kardiovasküler sistem farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin farmakolojisi, ağrı tedavisi, inflamasyon tedavisi, kemoterapötik ilaçlar.
Ders Kodu ve Adı: FTR424 FİZYOTERAPİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Kanıta dayalı uygulamaların tanımı, kanıta dayalı uygulamalara nasıl ulaşılacağı, alandaki kılavuzlar, rehabilitasyonun farklı alanlarında kanıta dayalı uygulamalar, farklı alanlardaki değerlendirme ve tedavi yöntemlerinde kanıta dayalı uygulamalar
Ders Kodu ve Adı: FTR416 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME II 
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, klinik çalışmayla bağlantılı olarak farklı tanısı olan hastaların belirlenip, grup çalışması kapsamında, literatür taraması, hastanın değerlendirilmesi, hastaya yönelik problemlerin veya yetersizliklerin, klinik mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin ve uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının tartışılarak belirlenmesi sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: FTR418 KLİNİK ÇALIŞMA II 
Kredi / AKTS: (0-20-10-20)
Ders İçeriği: Danışman fizyoterapistler gözetiminde fizyoterapi ve rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilip pratik uygulamaların yapılmasıdır. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardiyak ve cerrahi rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon ve fiziksel tıp bölümleriyle ilgili merkezlerde 4’er hafta süreyle eğitim yapılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: FTR426 EGZERSİZ DANIŞMANLIĞI
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Egzersiz danışmanlığını sağlıklı ve hastalık tanısı olan bireylerde uygulanabilirliği gösterilecektir.
Ders Kodu ve Adı: FTR444 AFET YÖNETİMİNDE FİZYOTERAPİ
Kredi / AKTS: (2-0-2-2)
Ders İçeriği: Afet yönetiminde fizyoterapistin rolü ve güncel rehabilitasyon yöntemlerinin öğretilmesi